Regulamin

Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy na świadczenie usług, zawieranej pomiędzy Dominkiem Waszkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Terapeutyczny Dominik Waszek GQHP a Tobą w momencie wypełniania formularza na stronie www. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu przesłania przez Ciebie formularza.

 

I. Terminologia

Podmiotem świadczącym usługi terapeutyczne jest Gabinet Terapeutyczny Dominik Waszek GQHP z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stefana Banacha 18/24, 00-097 Warszawa, nazywany w dalszej części regulaminu Gabinetem.

Gabinet jest jednocześnie właścicielem strony internetowej zarejestrowanej pod adresem: www.dominikwaszek.com, nazywanej w dalszej części regulaminu Stroną.

Usługi te świadczone są osobiście przez Dominika Waszka, nazywanego w dalszej części regulaminu Terapeutą.

W ich zakres wchodzą przede wszystkim sesje terapeutyczne i innego rodzaju interwencje, mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, a także prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów oraz udostępnianie materiałów (audio, wideo oraz tekstowych) związanych z ww. tematyką. Są one w dalszej treści regulaminu nazywane Usługami.

Usługi te świadczone są odpłatnie na rzecz korzystających z nich osób, firm i instytucji, nazywanych w dalszej części regulaminu Klientami.

Ogół usług świadczonych na rzecz jednego klienta, nazywany jest w dalszej części regulaminu terapią – w przypadku klientów indywidualnych lub współpracą – w przypadku firm i instytucji.

Miejsce ich świadczenia określane jest indywidualnie i podane do wiadomości klientów na stronie internetowej gabinetu lub jest przedmiotem osobnych ustaleń między klientami a gabinetem.

II. Dane osobowe.

Strona internetowa www.dominikwaszek.com nie gromadzi i nie przetwarza żadnych danych osobowych osób ją odwiedzających. Strona stosuje wyłącznie tzw. techniczne ciasteczka (pliki cookies), czyli pliki niezbędne do tego, aby użytkownik mógł z niej w pełni korzystać. Strona nie używa tzw cookies marketingowych ani innych rozwiązań technicznych służących celom np. remarketingu, śledzenia, profilowania ani żadnych innych praktyk opartych na użytkowaniu danych osobowych klientów ani osób odwiedzających witrynę do celów handlowych.

Dane osobowe podawane w formularzu wstępnym oraz formularzach „po sesji” są traktowane jako poufne, a ich podawanie jest dobrowolne. Są one używane wyłącznie w celu nawiązania i utrzymywania niezbędnego kontaktu z klientami podczas trwania terapii oraz ułatwienia jej przebiegu. Dane zawarte w formularzach są automatycznie usuwane po upływie 6-mcy od zakończenia terapii. Klient ma prawo zażądać ich usunięcia w każdej chwili trwania współpracy.

Dane osobowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które są podawane przez klientów w zw z koniecznością wystawiania faktur i rachunków są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

Szczegóły przetwarzania danych osobowych przez Gabinet, dostępne są w polityce RODO, dostępnej tutaj: (link)

Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe klientów udostępnione przez nich dobrowolnie podmiotom trzecim w związku z korzystaniem z usług gabinetu, np. podczas dokonywania płatności lub wypełniania formularzy związanych z zakupami ratalnymi. Szczegółowe informacje o polityce tych podmiotów wobec danych osobowych znaleźć można na ich stronach internetowych.

III. Zakres odpowiedzialności

Kwalifikacje zawodowe terapeuty oraz charakter świadczonych przez gabinet usług jest jawny i przedstawiony na stronie w sposób jasny i zrozumiały.

Wypełniając formularz wstępny i/lub przystępując do terapii, klient oświadcza, że są mu znane kwalifikacje zawodowe terapeuty oraz, że zdaje sobie on sprawę z charakteru świadczonych usług. W szczególności zaś z tego, że terapeuta nie jest lekarzem ani psychologiem i nie świadczy usług o charakterze medycznym lub polegających na leczeniu jakichkolwiek schorzeń. Usługi te mają charakter doradczy i są świadczone na wyraźne życzenie klienta.

Honoraria uiszczane za sesje są opłatami za czas oraz zaangażowanie terapeuty w sprawy klienta. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność prowadzonej terapii wobec poszczególnych klientów oraz za skutki i konsekwencje używania proponowanych metod w sposób niezgodny z zalecaniami terapeuty w przypadku każdego klienta.

IV. Umawianie, odwoływanie i przesuwanie sesji

Sesje umawiane są indywidualnie, a opłaty za sesje przyjmowane są z góry, w dniu umawiania wizyty. Umawiając sesję klient zgadza się z zasadami umawiania sesji podanymi na stronie.

Terapeuta rezerwuje sobie prawo do odmowy realizacji sesji bez podania przyczyn, zobowiązując się jednocześnie w takim przypadku do zwrotu honorarium zapłaconego przez klienta.

Wobec braku płatności za sesję lub nieotrzymania potwierdzenia wykonania płatności do godz. 23.00 w dniu umawiania wizyty, umówiony termin staje się nieaktualny.

Klient może odwołać lub przesunąć umówioną sesję w każdej chwili. Aby otrzymać zwrot zapłaconego honorarium za sesję, klient musi odwołać lub przesunąć ją najpóźniej na 48 godzin przed jej rozpoczęciem. W każdym innym przypadku, umówiona sesja traktowana jest jak sesja, która została zrealizowana, a pieniądze nie są zwracane. Dotyczy to również sesji realizowanych w ramach wykupionych pakietów sesji.

Honoraria za pakiety sesji nie są zwracane w przypadku przerwania terapii w trakcie jej trwania. Sesje wykupione w pakiecie mogą być wykorzystane w okresie 6 miesięcy od daty ich zakupu. Niewykorzystane sesje wykupione w pakiecie mogą zostać przekazane na rzecz innej osoby wyłącznie za zgodą terapeuty.

V. Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowania przepisy prawa obowiązujące w czasie zawierania umowy o świadczenie usług z Gabinetem.

Gabinet w Warszawie

Al. Niepodległości 161 m. 5
02-555 Warszawa
+48 791 549 307
info@dominikwaszek.com

Numer rachunku bankowego:Gabinet Terapeutyczny
Dominik Waszek GQHP

30 1090 1043 0000 0001 4354 1590


IBAN
(do przelewów zagranicznych):

PL30 1090 1043 0000 0001 4354 1590